Klekkeridrift

Kapittelet omhandler følgende emner:

Temperatur
Befruktning
Innlegg i klekkeri
Befruktningsprøve
Daglig røkting
Uttak av egg
Desinfisering med glutaraldehyd
Klargjøring av inkubator
Lysforhold
Pakking/forsendelse av egg
Journalføring

Innledning

Begrepet "klekkeri" er i den sammenhengen som beskrives i dette kapittelet noe misvisende. Klekkeriet benyttes til egg fra tiden like etter befruktning og fram til ca 65 døgngrader (dg). På dette tidspunktet desinfiseres eggene og overføres deretter til larvetanker (siloer). Eggene klekker altså derfor ikke i klekkeriet, men i larvetankene. Det finnes imidlertid yngelprodusenter som foretrekker å la eggene klekke i klekkeriet, for deretter å overføre larvene til silo.

Det har vist seg hensiktsmessig å ha eggene i små tanker den første tiden etter befruktning, heller enn en direkte inkubering i silo. Grunnen til dette er først og fremst at man i den første tiden etter befrukting trenger å fjerne ubefruktede og døde egg for å unngå bakterievekst. I klekkeriet er det dessuten lettere å sortere ut grupper som skal videre til larveinkubatorene. På denne måten unngår man mye unødig vasking og desinfisering av store siloer.

I dette avsnittet beskrives oppbygging og drift av et klekkeri slik det gjøres ved Austevoll Havbruksstasjon. Den metoden som er beskrevet har vist seg å være svært enkel og driftssikker. Det finnes imidlertid en rekke ulike design, bl.a. gjelder dette bruk av heldekkende avløpssil. Prinsippene vil imidlertid være de samme. Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over drift av et kveiteklekkeri slik det drives av de fleste yngelprodusenter.

Temperatur

All behandling av egg foregår innenfor 4 - 8°C. Optimal temperatur regnes for 6°C. Dette gjelder alle deler av den følgende prosedyren. Temperaturen i klekkeriet holdes så stabil som mulig for å kunne bestemme alderen på eggene, og dermed overføringstidspunktet. Dette er spesielt viktig i forbindelse med synkronklekking (se forøvrig avsnittet "Prosedyrer for silodrift" under kapittelet Plommesekkfase - silodrift).

Befruktning

Etter at egg og sperm er strøket fra stamfisken transporteres beholderne separat til klekkeriet hvor eggene tilsettes sperm. (Dette kalles ofte inseminering. Befruktning kan skje etter inseminering, men dette er som kjent ikke alltid tilfelle. I det videre vil likevel ordet "befruktning" benyttes om den praktiske delen). Til befruktning benyttes 3 liter sperm/saltvann pr. liter «tørre» egg.  Sperm tilsettes (ca 1 ml) og blandes inn til en jevn blakket løsning før eggene tilsettes. Eggene skal blandes med befruktningsvannet med svært forsiktige bevegelser (bruk en nyvasket/behansket hånd). La denne blandingen stå mørkt i 10 - 15 minutter.

 • Sperm/saltvann: 1 ml sperm pr. 10 liter vann. Må brukes innen få minutter
 • Befruktningsvann: Fra generell vannforsyning. Normal salinitet (>30 ppt)
   

Innlegg i klekkeri

Når den foreskrevene befruktningstiden har utløpt, skal eggene overføres til en klekkeri-inkubator.   Vanntilførsel til inkubatoren stenges, og vannivået senkes til 15 cm under utløpet før eggene helles i. Eggene overføres ved å tømme hele bøttens innhold direkte i inkubatorene. NB! Husk befruktningsprøve. Sett silen på plass, og press den hardt ned mot veggene slik at den sitter «skikkelig» fast. Sett på vanngjennomstrømming. Dersom det ikke benyttes heldekkende sil i inkubatoren, kan prosedyren forenkles med hensyn til vannstopp etc.

 • Flow: Bestemmes etter egenvekt av eggene. Eggene skal «sveve» fritt i vannet. I en 250 liters inkubator ligger flow normalt på ca 3-4 liter/minutt. 
 • Befruktningsprøver: Samles når eggene helles i inkubatoren (ca 200 egg)
   

Befruktningsprøve

Eggenes befruktningsprosent beregnes fra en prøve som samles mens eggene helles i inkubatoren. På denne måten får man et «representativt» utvalg av egg. Befruktningsprøven samles i en  1 liters  plastbeholder  med skrulokk (brune pulvergass er velegnet), som etterfylles med sjøvann til 1 liter (Her må man prøve å fortynne godt, slik at mest mulig overskudds sperm vaskes bort. Etter prøveuttak skrues lokket på, og beholderen legges i inkubatoren over silen, eller i en tom inkubator med vanngjennomstrømming. (Husk å merke glasset med hunn og hann nummer samt batchnummer). Prøven opparbeides dagen etter, eller etter minst 16 timer. Eggene bør da være på 4-8 cellestadiet slik at delingssymmetri kan registreres. Hele literen filtreres gjennom grov planktonduk. De «tørre» eggene overføres til tellekammer og tilsettes nok vann til at de er dekket (ellers vil lysbrytningen gjøre det vanskelig å se). Andelen OK egg, ubefruktede egg og døde  bestemmes og føres i journalen.

 • OK egg: Gjennomsiktig, fargeløst, tydelige celler, «jevn» celledeling, normal størrelse på perivitellinrom (PVS)
 • Ubefruktede egg: Som OK egg, men uten celler (én celle kan være ubefruktede sol-egg )
 • Døde egg: Egget ligger som en rosin inne i skallet, eller PVS er forstørret. Begge er grader av osmotisk vanntap gjennom en død membran.
 • Døde etter befruktning: Samme som døde, men med tydelige celler.
   

Se forøvrig avsnitt om kvalitet under kapittelet Eggproduksjon.

Daglig røkting

Døde egg fjernes daglig ved uttapping i bunnen. Inkubatorer røktes alltid med innleggelse av salt-plugg. Saltplugg legges inn ved å skifte fra normalt vann til oppsaltet vann. Oppsaltet vann fylles fra et reservoar montert over hver inkubator. Hver av disse 10 liters reservoartankene fylles med oppsaltet vann fra en sentral headertank. Etter at saltplugg er lagt inn, venter man i ca 5 minutter før uttapping, slik at døde/levende separeres. Det er viktig å bruke oppsamlingsbøtte med volumangivelse, slik at man ikke røkter ut mer enn 5 liter. Utrøktet vann/egg siles i grovsil, og volum døde egg måles og journalføres. Etter at alle døde er fjernet, igangsettes normal vanntilførsel.

 • Saltpluggkonsentrasjon: 40 ppt (tilsett 600 g salt pr. 100 liter sjøvann i headertanken)
 • Saltpluggvolum inn: 7 liter
 • Røktevolum ut: 5 liter (bruk målebøtte)
 • Temperatur måles og journalføres daglig.
 • Rask kikk for å se om alt er OK i inkubatoren
   

Uttak av egg

Ved uttak av egg (65 - 70 d° etter befruktning) for overføring til silo, eller ved forsendelser, starter man med å stenge vanntilførsel, for deretter å salte opp via saltesløyfe (se figur 2 lenger ned på siden). Vær spesielt oppmerksom på temperaturen til saltevannet dersom dette ikke er nylaget. Dersom man har god tid, kan hele inkubatorvolumet skiftes ut med oppsaltet vann. Dette forenkler innsamlingen, da alle eggene vil flyte i overflaten. Vanligvis åpnes både oppsaltet vann og normalvann samtidig, slik at hele volumet blir oppsaltet med en noe lavere salinitet. Ved tunge egg må man påse at eggene ikke går til bunns. Eggene samles i alle tilfeller inn med spesialredskap (eggsamler - se skisse), og volumet avleses. Etter at eggene er flyttet eller pakket, siles resten av inkubatoren fra bunnen. Restegg måles og journalføres.

 • Ta ikke bort silen før man har fjernet overvann (ellers vil mye egg bli slukt av avløpet). Volumet over silen fjernes ved øsing eller hevert.
 • Reduser tørketid ved oppmåling til et minimum.
 • Undersøk eggene under lupe for å avdekke unormaliteter.
   

 
Fig 1: Eggruppe som har begynt å klekke i inkubatoren.

Desinfisering med Glutaraldehyd

For overflatedesinfisering av egg benyttes en 8 ppm glutaraldehyd løsning. Eggene overføres tørt direkte fra klekkeri inkubatoren til en bøtte med den ferdigblandete løsningen, og omrøres forsiktig. NB. Husk verneutstyr! Etter oppnådd desinfeksjonstid helles hele innholdet i bøtten direkte i silo. Dersom egg skal forsendes, skylles de i rent sjøvann. Til dette benyttes serieskylling i 3 bøtter med rent sjøvann. Eggene holdes i silpose som flyttes mellom skyllebøttene. Total skylletid bør være ca 5 minutter. Det er imidlertid ikke tiden, men antall fortynninger som er viktig.

 • Glutaraldehyd løsning: 9.6 ml konsentrert glutaraldehyd pr. 6 liter vann
 • Behandlingstid: 5 minutter
   

En alternativ metode for overflatedesinfeksjon av egg er beskrevet i kapittelet Ozon til vannbehandling og desinfeksjon.

Klargjøring av inkubator

Etter at inkubator er tømt, vaskes og desinfiseres lokk og sil, som deretter settes til tørk. Tanken fylles med 10 liter varmt vann. Grønnsåpe tilsettes, og tanken børstes grundig. Etter mekanisk vask spyles såperester ut med ferskvann. Inkubatoren dusjes innvendig med desinfeksjonsmiddel  (eks: Buffodine, Vircon-x etc, bruk verneutstyr). Spyles igjen etter minst 1 time. Fylles opp med sjøvann, og settes på svak gjennomstrømming, uten sil og lokk, for å holde riktig temperatur.

Husk hygiene i klekkeriet. «Pelsete» egg, og lukt av H2S røper en likegyldig røkter, og en fraværende ansvarshavende.

Lysforhold

Kveiteegg er lysømfintlige, og vil bli tyngre ved belysning. Man kan ikke si noe sikkert om grenseverdier for eksponering, verken med hensyn til belysningstid eller lysstyrke, som fører til tyngre egg. Sannsynligvis er dette svært lave verdier, slik at lys i størst mulig grad bør unngås. Lysømfintlighet ser ikke ut til å være tilstede før dag 4 etter befruktning. I denne perioden kan man derfor til en viss grad tillate bruk av lys (ved befruktning, inkubering, prøveuttak o.l.) Se siloprotokoll for bruk av lys under klekking.

 • Kveiteegg må ikke utsettes for lys etter dag 4
 • Klekkeriet holdes mørkt til enhver tid.
   

Pakking og forsendelse

Forsendelse av egg må bare skje etter godkjenning fra veterinær- og fiskerimyndigheter. Avsender må forsikre seg om at alle formaliteter er i orden før eggene sendes fra anlegget.. Egg skal ved transport pakkes i godkjente kasser. Ved Austevoll havbruksstasjon benyttes styroporkasser av typen AIRENA (Rena Fabrikker) med ytterkasse i papp. Bruk alltid nye kasser og ny papp (Ved mottak av tilsvarende skal alltid all emballasje destrueres etter gjeldende regler). Egg skal alltid desinfiseres i henhold til krav fra distriktsveterinær.

 • Transportvann:  6°C som oksygeneres før ilegg av egg.
 • Doble plastposer (kraftig plasttype, gjerne "algeposer")
 • Volum: Fyll kassene så fulle som mulig (temperaturen holder seg bedre). Pakk ca 0.5 liter egg pr. kasse
 • Ved lange transporter  kan kjøleelementer legges i kassen. Bruk ikke løs is, da denne smelter og kan renne ut av kassen. Dessuten vil løs is kunne kjøle for effektivt, slik at temperaturen blir for lav. Kjøleelement skal ikke ligge i kontakt med posene. Benytt gjerne en pampers eller libero som mellomlag.
 • Posene skal være helt fulle, uten luftlommer. Tettes med strips eller tape. Først innerposen, så ytterposen.
 • Husk å merke kassene utvendig med mottager og avsender.
 • Utskrift av journal bør følge med i eggforsendelser.
   

 

Figur 2. Skisse av egg inkubator (A). (W1) og (W2) representerer de to hovedvannforsyningene, henholdsvis vanlig sjøvann, og oppsaltet vann. (W2) forsyner både nivåtank (B), og direkte til inkubator via kran (H). Under normal drift er kran (D) helt åpen, mens kran (G) bestemmer flow. Ved røkting byttes de to slangene ved kran (D), og oppsaltet vann fra nivåtank renner inn. Nivåtank fylles med 7 liter ved å åpne kran F. Røktevann (5 liter) tappes ut gjennom samme åpning via sil til gradert bøtte (C). Mengde døde egg måles og journalføres. Hovedsilen (I) plasseres under avløp (E) som markert med en sirkel på figuren.

 

Figur 3. Eggsamler. Brukes til å samle egg fra inkubatoren ved tømming. Nettdelen (C) er laget av myk planktonduk (ca 200 mm). Et bånd av PEH (D) som ligger i en renning i planktonduken, gjør det enkelt å føre samleren gjennom vannet. Eggene samles opp i beholderen (A), som er utstyrt med sil i bunnen (B).  Eggvolumet leses direkte av på gradert skala.

Journalføring

Under er gjengitt et eksempel på et skjema som kan benyttes i klekkeriarbeidet.

 

Klekkeridagbok 2001

 

Døgngrader v/siste røkt:

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Gruppe:

 

Dato

 Inkub. 

 Inkub

Inkub

Temp.

Merknader

 

 

 

01.jan

Hunn nr:

02.jan

Hann nr:

03.jan

Ant. liter

04.jan

Inkub.:

05.jan

Inkub. nr:

06.jan

Dato:

07.jan

Kl:

08.jan

09.jan

Befr.% :

10.jan

Antall

11.jan

Normale

12.jan

Døde

13.jan

Døde eb.

14.jan

15.jan

Merknader

16.jan

Sum

0

0

0

 

Skal til:

Overført til:

Dato:

Ant l.:

 
 
 Skjema for klekkeri. Hver gruppe føres på eget skjema, og oppdateres daglig med røkte- og temperaturdata fra siste døgn. Brukes elektronisk journal vil endel data oppjusteres automatisk (dato, sum utrøktet, middeltemp, akkumulert døgngrader).

Revidert: 2005-05-11 08:45:53