Yngelkvalitet

Kapittelet omhandler følgende emner:

Øyevandring
Pigmentering
Andre kriterier

Innledning

Vurdering av yngelkvalitet kommer som regel først til anvendelse når yngelen skal omsettes. Det er kjøper som normalt bør være mest på vakt for å sikre seg et så gunstig utgangspunkt som mulig for det videre oppdrettet. Det er flere ting som spiller inn på hvordan en yngel skal klare seg videre som oppdrettsfisk. Til nå har gjerne yngelkvalitet blitt målt som grad av pigmentering og av øyevandring. Øyevandring har vist seg å være en viktig parameter, fordi feil vandring/manglende vandring ofte resulterer i tap av øye. Dette vil igjen føre til redusert vekst og mulighet for infeksjoner. Pigmentering er i verste fall en kosmetisk faktor. I motsetning til for eksempel piggvar omsettes kveite for det meste som partert, hvor da fisken farge er uinteressant. Dessuten ser det ut til at selv den mest feilpigmenterte yngel til en viss grad oppnår pigmentering senere i livet. Flere undersøkelser har konkludert med at feilpigmentert fisk vokser like godt som "normal" fisk.

Øyevandring

I metamorfoseprosessen inngår øyevandring. Dette består i at det venstre øyet endrer plassering over til den høyre siden. Grunnen til dette er åpenbar siden fisken ligger på sin venstre side (en viss andel av fisken vil imidlertid utvikles motsatt og ligge på høyresiden). I intensive yngelkulturer ser man ofte at en større eller mindre andel av fisken ikke gjennomgår denne prosessen. Det kan forekomme alle grader av "feilvandring", fra ingen vandring til nesten fullstendig. I de tilfellene der det venstre øyet ikke klarer å komme på riktig side, vil det som oftest medføre blindhet på dette øyet. Årsakene til feilet øyevandring er ukjent, men man finner det hyppigere i grupper som ikke er fôret med "naturlig" dyreplankton. Det er derfor naturlig å anta at øyevandring i alle fall til en viss grad er kostholdsavhengig.

 
Fig 1a: Ufullstendig øyevandring Fig 1b: Korrekt øyevandring

Pigmentering

En perfekt kveiteyngel har pigmentert overside, og hvit underside. På samme vis som med øyevandring vet man ikke om de direkte årsakene til feilpigmentering, selv om det er en klar ernæringsbetingelse. Larver fôret helt eller delvis med copepoder vil oppnå full oversidepigmentering. Hvilke komponenter som er ufullstendige/mangler i Artemia vet man imidlertid ikke. Selv om yngelen kan være fint pigmentert på oversiden, kan den ha større eller mindre avvik fra normalen på undersiden. I oppdrett viser det seg at fisk som er mangelfullt pigmentert som yngel til en viss grad pigmenteres etterhvert som den vokser. Bortsett fra at "albino" fisk har dårligere mørkesyn enn sine pigmenterte artsfrender, er det lite som tyder på at den er mindre egnet til oppdrett.

 
Fig 2a: Ufullstendig pigmentering Fig 2b: Perfekt yngel

Andre kriterier

Det drives pr. i dag lite eller intet avlsarbeid på kveite. Man tar det man klarer å produsere, og kaller en yngel for en yngel. Dette er fortsatt mulig i et marked som har et stort behov for settefisk.

Av andre mindre påaktede kriterier kan nevnes:

  1. Størrelse/alder
  2. Genetisk opphav
  3. Historie i yngelanlegg
  4. Vaksiner
  5. Medisinbehandlinger.

Punkter å merke seg:

  • Dersom yngelen er "stor for alderen" vil den sannsynligvis fortsette med god vekst
  • Dersom stamfisken er stor, vil yngelen ha et godt utgangspunkt for å bli stor. Det beste er selvfølgelig å ha kjennskap til foreldrefisken mht vekst, men foreløpig er det store mengder villfisk i stamfiskbestandene som man ikke kjenner alderen til. Yngelgrupper bør likevel være tilbakesporbare til stamfisk. Ikke minst for å unngå innavl.
  • Hvordan yngelgruppen har klart seg i klekkeriet er av interesse for den videre veksten. Stor dødelighet på ulike utviklingstrinn kan gi grunnlag for å tro at det er en "svak" gruppe.
  • Foreløpig har man ikke effektive vaksiner til yngel, men dette kommer sannsynligvis til å bli en viktig del av "sertifikatet" til yngelgrupper
  • Tidligere medisinering sier noe om hvordan sykdomssituasjonen til fisken har vært.

I den fremtidlige handelen av yngel vil det sannsynligvis - i tillegg til veterinærattest - bli stilt krav om sertifisering der de nevnte punktene er dokumentert

I dagens situasjon bør man tilstrebe å få så mye informasjon som mulig. Feilpigmentering er et av de kriteriene man bør henge seg minst opp i.


Revidert: 2004-11-11 11:05:57