Produksjon av artemia

Kapittelet omhandler følgende emner:

Produksjon med RH-cyster
    Klekking av RH-cyster
    Anriking
Produksjon med EG-cyster
    Dekapsulering
    Klekking av EG-cyster
    Korttidsanriking
Utstyrsliste

Innledning

Ved helårlig intensiv produksjon av kveiteyngel er en helt avhengingig av Artemia som fôr. Ved enkelte anledninger har det også blitt brukt rotatorier, men dette er kun ved forskningsinstitusjoner.  Ved ekstensiv produksjonsmetode blir naturlig forekommende zooplankton benyttet. Tilgangen på sist nevnte er svært årstidsavhengig, men til gjengjeld gir dette fôret meget god yngelkvalitet (pigmentering og øyevandring). Artemia kan brukes hele året, men der er variasjoner både innen og mellom samme forsendelse av cyster. Tilgangen på "gode" artemia cyster har også variert, og på slutten av 90- tallet var tilgangen dårlig og prisen høy.

I 2002 ble det produsert over 600.000 kveiteyngel i Norge. Næringsinnholdet i byttedyrene er avgjørende for yngelkvaliteten. Etter omlegging fra ekstensiv til intensiv produksjonsmetode har oppdretterne fått problemer med varierende yngelkvalitet. Dette har igjen sin årsak i varierende kvalitet på Artemiaen. Ved å øke tiden fra inkubering til anrikning økte innholdet av flerumettet fett (DHA) tilnærmet lineært fra om lag 10% etter 24 timer til om lag 18% etter 36 timer.

I dette tilfelle var det enkle tiltak som skulle til for å bedre anrikningen. Problemet er at kvaliteten på Artemia varierer mye. Noen cyster tåler ikke dekapsulering, og utviklingstiden varierer også. Det er derfor hensiktsmessig å studere dyrene under lupe for å se når tarmen fylles, og innrette anrikningen etter dette.

 

A: ARTEMIAPRODUKSJON MED RH-CYSTER

PRODUKSJON AV ARTEMIA MED RH-CYSTER OMFATTER FØLGENDE TRINN: KLEKKING, ANRIKNING OG LAGRING. MED ANRIKNING MENES I DENNE PROTOKOLLEN KORTTIDSANRIKNING (20t).

I alle trinn i produksjonen skal det legges opp til 50% overproduksjon i forhold til innmeldte behov. Dette pga at vi kun høster ut 75% av klekketanken samtidig som man vil ha de resterende 25% som back-up.

Beregning av tørre RH-cyster i forhold til dagens behov:
1g tørre cyster gir 220 000 Artemianauplier, dvs ved å tilsette 100g cyster i klekketank vil det gi 22 mill Artemianauplier. Høsteutbytte vil være 75% av dette, dvs 16,5 mill. Høsteutbytte fra anrikningstank vil være ca 14 mill, men her vil utbyttet være avhengig av tetthet i tanken.

Eksempel: Trenger 50 mill anrikede Artemia om to dager.
50% overproduksjon=> gir 75 mill produseres
75 mill/ 220 mill * kg = 0,341 kg, dvs 341 g cyster

 

Figur 1: Klekketank ved bruk av RH-cyster. Merk gjennomsiktig bunn.

Klekking av RH-cyster

Etter å ha beregnet og veid inn behovet for cyster blandes disse i litt sjøvann før tilførsel i klekketanken. Dette pga at cystene er veldig lette. Klekketanken er gjennomsiktig (lysgjennomtrengende) i bunn, og tar et volum på 280 L (Figur 1). Cystetettheten skal ikke overstige 2,5 g cyster pr liter sjøvann. Det betyr at man ikke kan tilsette mer enn 700 g cyster (154 mill) i en 280 L klekketank, og ikke mer enn 1500 g (330 mill) i en 600 L klekketank. Pga uttappingsprosessen og sikkerheten lønner det seg ikke å produsere så mye Artemia i en tank, men av og til er kapasiteten slik at man må gjøre det.
Temperaturen i klekketanken styres av en temperaturcomputer (Aqua Medic). Den består av en 300W varmekolbe, temperatursensor og computerdelen. Temperaturen stilles inn på 27ºC, og kontrolleres og eventuelt kalibreres med jevne mellomrom.
Før overføring av cystene sjekkes temperaturen (27ºC), og at lys (arbeidslampe med 500W halogenpære) og bobling står på. I klekkeprosessen er det viktig med kraftig luftbobling (mild sprutkoking), at lyset står på og at temperaturen er riktig. 80 % av cystene vil klekke etter 16-19t ved optimale forhold.
Etter 24t økes oksygennivået til minimum 10 mg/l i klekketanken. Tell tettheten i klekketanken slik at du har kontroll på hvor mye Artemia du har. Dette gjøres ved å ta ut 3 ganger et volum på 0,5 ml med pipetten og overføre volumet i en telleslede. Naupliene drepes med Lugols løsning (bruk avtrekk) før de telles. Tell antall klekte nauplier i hver av de tre parallellene. Husk å gange opp volumet slik at antall Artemia blir pr ml. Mengde Artemia føres i journal.
Det er viktig å tappe ut døde Artemia og cysteskall før nedtapping. Åpne tappekranen og tapp ut litt av bunnvannet før bobling, varmekolbe og lys blir slått av. Ta varmekolben, temperatursensoren, luftingen og oksygen-diffusoren ut av tanken før lokket settes på. Tanken blir dekket med et lokk slik at lys kun kan trenge inn via vinduet i bunn (Figur 1). Artemia'en vil konsentrere seg i dette "vinduet", mens cysteskallene vil legge seg i et flak øverst i vannsøylen. I vannmassen mellom Artemia'ene og cystelaget vil det være sjøvann med noe Artemia og noe cysteskall.
Etter 15-20 minutter høstes den konsentrerte Artemia'en (75-80%) over på silduk og vaskes i 15ºC sjøvann i ca 5 minutter. Deretter blir Artemia skylt over i en bøtte som fylles helt opp. For å få vekk de resterende cysteskallene tilsettes en keramisk oksygendiffusor i bøtten (Figur 2). Etter 5 minutters bobling kan man ved hjelp av en hevert øke volumet i bøtten slik at overflatevannet med cystene renner over kanten. Når du har fjernet de grå cystene og har et orange volum igjen, så stopper du og overfører Artemia'en til anrikningstanken(e).

 

Figur 2: Fjerning av cysteskall ved hjelp av oksygendiffusor og hevertprinsipp

Anrikning

I anrikningsprosessen ønsker man ikke høyere Artemiatetthet enn 200 individer pr ml sjøvann. Det er derfor viktig å vite høsteutbyttet fra klekketanken før du overfører til anrikningstanken. Tettheten telles på nytt, og mengde vann justeres hvis tettheten blir for høy. Mengden Artemia journalføres.
Under anrikningsprosessen benyttes grønne, lystette 280 L eller 600 L tanker. Her brukes det mildere bobling og lavere lysintensitet (lysrør). Temperaturen styres på samme måte som i klekkeprosessen. I tillegg bruker vi kontinuerlig tilførsel av oksygen under anrikning. Dette for å opprettholde tilstrekkelige oksygenverdier under hele prosessen. Oksygentilførselen styres via et oksygeneringsskap med flowmetre. Justering av oksygenmengden til de enkelte tanker må skje veldig forsiktig slik at ikke teflonsetene i ventilen ødelegges og dermed medfører lekkasje.

Etter overføring og telling av Artemiatettheten, beregnes mengde anrikning som skal benyttes. Under vanlig produksjon brukes 0,2g anrikningsmedium (eks DC DHA Selco) pr L sjøvann i tanken. Denne dosen fôres ut to ganger i døgnet, dvs etter overføring og kl 21 om kvelden. Det er særdeles viktig at man er nøye med innveiingene! Vei anrikningsmediet rett i kjøkkenmikseren, og tilsett en 1/2 L lunkent ferskvann. Dette mikses på full hastighet i 1 min før det serveres i tanken. Oksygenet i anrikningstanken skal alltid måles og journalføres etter utfôring.

Etter 24t:

Ta ut levende prøve og sjekk om de ser bra ut. Stopp oksygen og luftbobling, slå av lyset og varmekolben, og la systemet stå stagnant i 5 minutter. Flush ut dødt i bunn før du overfører til silduken og vasker Artemia'ene. Også her benyttes 15ºC sjøvann til vaskeprosessen og denne varer i ca 5 minutter eller til vaskevannet er klart. Overfør så Artemia til bøtte og fyll helt opp. Også her benyttes en keramisk oksygendiffusor for å fjerne evt cysteskall. Det er viktig at produktet er så rent som mulig når det skal fôres ut til de marine fiskelarvene.

Bøtten med Artemia overføres enten til en 70 L utfôringstank (korttidslagring) eller til en 300 L kjøletank (24t lagring). Tell ny tetthet og før i journal. Tetthet i utfôringstanken bør ikke overskride 1200 Artemia/ml; her skal Artemia kun oppbevares i kort tid og det er nødvendig med både luft- og oksygenbobling. I kjøletanken er det ikke ønskelig med tettheter over 300 Artemia /ml, her er det tilstrekkelig med luftbobling og en kjøletemperatur på 12ºC.

NB! Alt utstyr og tanker vaskes grundig ned (FPC m/skum) etter bruk og fylles opp igjen med råvann!! Tankene må stå et døgn med råvann til temperering før tilsats av cyster/Artemia.

 • Max cystetetthet i klekketank: 2,5g cyster/L sjøvann
 • Max Artemiatetthet i anrikningstank: 200 Artemia/ml
 • Max Artemiatetthet i utfôringstank og kjøletank; hhv 1200 og 300 art/ml
 • Min og max-verdier for oksygen i anrikningstanker: min 75% og max 200%

B: ARTEMIAPRODUKSJON MED EG-CYSTER


PRODUKSJON AV ARTEMIA MED EG-CYSTER OMFATTER FØLGENDE TRINN: DEKAPSULERING, KLEKKING, ANRIKNING OG EVENTUELT LAGRING. MED ANRIKNING MENES I DENNE PROTOKOLLEN KORTTIDSANRIKNING (20t).

I alle trinn i produksjonen skal det legges opp til 25 % overproduksjon i forhold til dagens behov.

Figur 3: Anrikningstank ved bruk av EG-cyster. Lystett bunn.
 
Mengdeberegninger som skal brukes her!
1 kg tørre cyster gir 2,2 kg dekapsulerte egg. 100 gram dekapsulerte egg gir 6 millioner klekte Artemia og 5 mill anrikede Artemia. Dvs. 1 kg dekapsulerte gir 50 millioner anrikede Artemia.

Eksempel: Man trenger 60 millioner anrikede Artemia om to dager.
Beregn 25 % overproduksjon, dvs at 75 millioner må produseres.
75 mill/50 mill*kg = 1,5 kg dekapsulerte egg

Dekapsulering


Dekapsulering utføres på et godt ventilert sted!

Artemiacystene av type EG må gjennom en kjemisk prosess for å fjerne det ytterste skallet rundt egget. Denne prosessen kaller vi for dekapsulering. Ved å dekapsulere vil man oppnå et mye bedre og jevnere klekkeresultat. Herunder følger en oppskrift og framgangsmåte for dekapsulering av EG-cyster.

Cyster 500g 1 kg
Sjøvann (råvann) 4,3 liter 8,6 liter
NaOH (lut-40%) 150 ml 300 ml
Hypokloritt (klorin) 2,5 liter 5 liter
Natriumthiosulfat 5 liter 10 liter

(40 % lut kan lages av 1 L kaustisk soda utblandet i 2,5 L ferskvann).

Før dekapsulering skal cystene hydreres (svelles). Tanken fylles med angitt mengde sjøvann (se oppskrift) og tilsett cystene og luftbobling. La cystene stå til svelling i to timer.

Tanken som blir brukt har dobbel yttervegg, dette for å kunne ha gjennomstrømning av kaldt vann under dekapsuleringen. "Kjølevannet" skal være på i hele dekapsuleringsprosessen, dette fordi det skjer en voldsom temperaturøkning når klor og lut blandes (eksoterm prosess).

Alt arbeid med kjemikalier skal utføres med verneutstyr (heldekkende maske med friskluftstilgang, regntøy, støvler og hansker).

Etter 2 timer:

Mål opp mengde klor og lut, og bland ut thiosulfatet i lunkent ferskvann. Tilsett klor og lut (etter oppskrift) samtidig i tanken. Start en stoppeklokke slik at du kan holde rede på tiden som er brukt i de ulike fasene. Følg temperaturutviklingen nøye. Temperaturen skal ikke overstige 25°, så hvis det skulle skje må man bruke kjøleelement. Hvis det skulle oppstå skumdannelse i tanken kan du tilsette en "dæsj" tran, skummet vil da forsvinne.


Følg nøye med på fargeforandringene i tanken, for dette er viktig for å kunne se når dekapsuleringen er ferdig. Benytt et lite begerglass og ta ut prøver med, se så på fargen i glasset. Når cystene skifter farge fra brun over til grå og deretter til å se oransje ut er dekapsuleringen ferdig. NB! Ikke vent for lenge!. Overfør løsningen så raskt som mulig til planktonduk i det tomme skyllekaret. Legg overføringstida inn i total dekapsuleringstid. Denne er normalt 3-4 min, men kan ta opp mot 10 min. Skru på skyllevannet og bobling, og skyll meget godt i rennende vann i minst 10 min. Stopp vannflow, ha i natriumthiosulfat og la det stå i 2 minutter. Dette fjerner rester av klor. Skyll videre i minimum 15 min. Drenér ut tanken, ta ut plankton-nettet og klem vannet ut av nettet så kraftig du kan. Eggene overføres til plastboks i kjøleskapet på levendefôrlaben. Cystene kan oppbevares slik i opp til en uke, lagres det lenger vil klekkeutbyttet gå ned.

Klekking av EG-cyster

Klekketanken (250 liter) skal være fylt med nødvendig mengde sjøvann (råvann) dagen før. Vannet tempereres til ønskede 27°C ved hjelp av en temperaturcomputer med tilhørende 300W varmekolbe og temperatursensor. Tilsett dagens mengde av dekapsulerte cyster. Maksimal tetthet i klekketank er 3,5 gram dekapsulerte cyster pr. liter vann. Vi kan maksimalt ha 850 gram dekapsulerte cyster i en tank. Slå på lys over klekkekaret (arbeidslampe, 500W) og sett på kraftig bobling ("koking"). Mengden journalføres.

Etter 25 - 28 t:
Ta ut 1 ml med pipetten og overfør til telleslede. Drep Artemia'en med Lugols løsning (bruk avtrekk). Tell antall klekte nauplier og uklekte egg. Klekkeprosenten er antall klekte nauplier delt på antall klekte pluss uklekte funksjonelle egg. Tydelig døde egg skal ikke regnes med! Notér klekke-% i journal. Hvis klekking OK - stopp bobling i klekketank og vent i 6 minutter. Tapp ut bunnfall av klekketanken. Dette kastes. Overfør resten til silkasse eller planktonnett og skyll grundig med sjøvann til skyllevannet er helt klart. Overfør Artemia'en til en bøtte - tilsett oksygen fra diffusor og skum av eggeskall. Cystene kan fysisk fjernes som skum ved hjelp av en akvariehåv. Deretter overføres Artemia'en til anrikingstank. Ta ikke med bunnfallet (sedimenterte cyster kastes).

Korttidsanriking (24 t)

Anrikningskaret skal fylles med sjøvann (råvann), og varmekolben og bobling skal være på dagen før det skal brukes. Tilsett den vaskede Artemia'en. Skru på oksygenet til svak krusing på overflaten. Sett på relativt kraftig luftbobling (ikke sprutkoking!). Tell Artemiatetthet i karet og notér i journal. Max. anrikningstetthet er 200 Artemia/ml. Anrikningsmediet skal lagres kjølig.
Artemia'ene anrikes to ganger før utfôring, det vil si like etter overføring og ca kl 21 om kvelden. Bruk 0,2 g anrikningsmedium (eks DC DHA Selco) pr. liter vann i anrikningstank (eller pr million artemia). Vær meget nøyaktig med innveiingen. Når Artemia'en i tanken har et volum på 150 L brukes 30 g medium. Mengden veies inn og blandes ut i 1/2L smålunkent (= 30°) ferskvann i en hurtigmixer. Blandingen mikses i 1 minutt på full styrke før den blir tilsatt anrikingstanken.

Kl. 21:
Ny dose anrikingsmedium tilsettes i tanken, dvs 0,2 g medium pr. liter i tanken

Etter 24 t:
Ta ut levendeprøve og se etter at Artemia'en ser bra ut. Stopp bobling og slå av varmekolbe. Vent i 6 minutter - tapp ut fra bunnen til en ser fargeomslag til orange (levende Artemia). Filtrér deretter Artemia'en ut fra bunnen og over i vaskekassen. Skyll med temperert sjøvann til skyllevannet er klart. NB! Ikke vær for tøff her! Artemia'en overføres til bøtte med oksygendiffusor og overflategraps skummes av. Deretter overføres Artemia'en til utfôringstank (100 liter) eller kjøletank 300 L med dobbel vegg). Tell tetthet og før inn i journal

NB! Alt utstyr og kar vaskes grundig/desinfiseres etter bruk og fylles opp igjen med råvann!!

UTSTYRSLISTE FOR ARTEMIAPRODUKSJON

 • Produksjonstanker med kônisk bunn. Viktig med gjennomsiktighet i kôn ved bruk av RH-cyster, mens de ved bruk av EG kan være lystette.
 • Arbeidslampe med 500W pære over klekketankene
 • Trykkluft-tilgang
 • Tilgang på oksygen som kan stilles med et flowmeter
 • Keramiske oksygendiffusorer i anrikningstankene og evt klekketankene
 • Temperaturstyring, medhørende varmekolbe (300W) og temperaturføler
 • Boblesteiner til bruk i anrikningstankene. I klekketankene brukes "åpen" lufting rett fra slangen ned i bunn av tanken; får større bobler og bedre omrøring
 • Vaskekasse med silduk (80 µm) for å skylle artemia før overføring til anrikningstank eller til utfôring
  Akvariehåv, litermål, målesylindre
 • Kjøkkenmixer
 • Vekt
 • Varmtvannstank
 • Reservoar for temperert sjøvann til skylleprosessen
 • Lagertank for artemia som skal fôres ut
 • Lupe til observasjon og telling
 • Lugols løsning eller saltsyre til avliving av artemia (telleprøver)

 Revidert: 2004-12-20 15:03:20